Bangkinang           Bangkinang (ma)           M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                      17-10-2017

 

Naamlijst M t/m Z

 

GEB=geboortejaar

NR=kampnummer

B=overleden in Bangkinang

P=overleden in Padang

PB=overleden Pakanbaroe-spoorweg (kamp 2)

W=overleden bij ondergang Harugiku Maru (van Waerwijck)

 

599

Maarseveen, E.R.

1874

 

 

overleden 28-08-1945  B

600

Mac Gillavry, D.J.K.

1892

A4

159

 

601

Mac Gillavry, D.J.H.

1929

A4

198

 

602

Macintosh, W.T.

1909

C4

593

UK

603

Mackenzie, O.W.

 

D

648

 

604

Mackerton, J.S.

1892

A4

191

 

605

Maenen, H.G.H. van

1883

B4

370

overleden 28-04-1945  B

606

Maenen, W.H. van

1920

B4

371

 

607

Maidman, Ch.

1913

B2

277

 

608

Maidman, E.

1919

B1

212

overleden 06-10-1945  B

609

Maidman, H.

1926

B2

278

 

610

Maidman, J.

1874

B4

392

 

611

Maidman, H.

1869

E

707

overleden 01-05-1945  B

612

Malcolm, C.

1907

B2

279

 

613

Malcolm, G.P.

1930

B2

280

 

614

Mandagie, R.C.

1900

C3

531

 

615

Maples, R.A.G.

1912

C4

559

UK

616

Margadant, L.

1909

A3

151

 

617

Margés, G.S.J.

 

D

649

 

618

Masset, H.A.

1905

C1

433

 

619

Matthias

 

 

 

 

620

Matthijssen, P.M.

1892

C4

588

overleden 22-09-1945  B

621

Maurer, G.

1901

A3

148

 

622

Maurer, F.L.G.

1927

A3

149

 

623

Mauw, F.E. van

 

D

650

 

624

May, F.E.

1912

C3

549

 

625

Meelhuizen, P.Ph.

1910

B1

213

 

626

Meer, W. van der

1910

G

833

overleden 14-04-1945  B

627

Meertsens, J.J.M.

1911

A4

187

 

628

Mehlbaum, R.

1901

C4

572

 

629

Meijer, D.

1889

A4

177

overleden 08-05-1945  B

630

Meijer, E.

1887

B3

338

 

631

Meijer, D.H.

1912

A1

12

 

632

Meijer, M.

 

D

651

 

633

Meijer, F.

1926

A4

176

 

634

Meijers, A.N.

1895

A3

140

 

635

Meinesz, W.

 

C2

454

 

636

Mejan, H.M.

1902

A3

133

 

637

Mekel, J.J.

1896

A1

33

 

638

Mekel, L.S.

1931

A1

34

 

639

Mendage

 

 

 

 

640

Menges, J.G.

1910

E

699

 

641

Menning, H.F.C.

1866

H

941

overleden 20-02-1944  B

642

Menteny

 

 

 

 

643

Menting, G.

1885

A1

46

 

644

Mepham, W.J.

1903

G

849

Canada

645

Mepham, J.W.

1928

G

850

Canada

646

Mepham, S.G.

1932

G

 

Canada

647

Metzelaar, P.M.

 

 

 

 

648

Meulemans, C.F.

1895

A4

196

 

649

Meulen, G.W. ter

1923

C4

594

 

650

Meyke, A.

1925

H

900

overleden 18-04-1945  B

651

Miek, L. van d.

 

 

 

 

652

Mierlo, P.D.A.M. van

1914

D

652

 

653

Miller, J.

1885

 

 

UK, overleden 12-04-1945  B

654

Moerkerken, B.H.L. van

1905

E

752

 

655

Molenaar, F.

1892

A2

71

 

656

Mondriaan, A.J.

1899

D

653

overleden 03-09-1945  B

657

Monsma, D.S.

1928

C3

517

 

658

Monti, Jack

 

 

 

Italië

659

Monulf

 

 

 

 

660

Mooij, J.B.P.de

1899

C3

507

 

661

Moorman, H.B.A.

1891

G

821

 

662

Morpeij, F.

1907

B1

224

 

663

Morpeij, R.E.

1936

B1

 

overleden 28-06-1945  B

664

Mul, J.M.J.

1897

C1

434

 

665

Mul, M.J.

1931

C1

435

 

666

Mulder, B.

1891

F

784

 

667

Mulder, H.

1906

F

785

overleden 08-07-1945  B

668

Muller, W.C.L.H.

1889

 

 

overleden 06-12-1944  B

669

Muller, H.

 

 

 

 

670

Müller, H.R.

1919

B1

230

overleden 14-04-1945  B

671

Muller, J.J.

 

D

654

 

672

Muller, J.

 

A4

175

 

673

Muller, J.C.L.

1914

A4

200

 

674

Mully, H.F.J.W.

1878

B3

324

overleden 07-02-1945  B

675

Munster, van

 

 

 

 

676

Munster, G.H. van

1933

 

 

 

677

Nagtegaal, J.W.

 

 

 

 

678

Nederlof, H.

1880

B3

325

overleden 31-05-1945  B

679

Neuteboom, J.D.

 

 

 

 

680

Newman, R.G.

1923

C4

591

UK

681

Nicholson, H.S.

1874

G

816

UK

682

Nieuwenhuis, J.E.

 

 

 

 

683

Nieuwenhuis, J.

1909

G

832

 

684

Nieuwenhuizen, J. van

1891

A2

52

 

685

Nieuwenhuizen, J.A.J. van

1930

A2

53

 

686

Nieuwkerk, W.F.

1892

C3

547

overleden 13-06-1945  B

687

Nijdam, S.

1894

A1

36

 

688

Nijland, H.G.

 

 

 

 

689

Nijland, T.

1928

B1

226

 

690

Nijland, P.

1926

B1

 

 

691

Nijland, M.L.

 

 

 

 

692

Nijland (-Savans), K.C.

1930

 

 

 

693

Noort, J.J.W. van

1915

C1

436

 

694

Nuyens, L.M.Ph.

1908

A2

90

 

695

Oerlemans, L.J.

1899

C3

509

 

696

Oertel, H.R.

1915

B1

214

 

697

Oever, P.A. van den

1901

C3

528

 

698

Oever, P.F. van den

1930

C3

529

 

699

Olive, J.J.

1906

B1

209

 

700

Olivier, F.L.H.

1909

F

786

 

701

Ommen, W. van

 

D

655

 

702

Ommen, C.L. van

1928

D

656

 

703

Ommen, R. van

1932

D

 

 

704

Oomens, A.J.M.

1898

C1

917

 

705

Oost, J.A.

1900

E

709

 

706

Oost, Eddy J.

1926

E

710

 

707

Oosterbaan, S.J.

1909

A4

183

 

708

Oswald

 

 

 

 

709

Ouwekerk, W.

1885

C4

571

 

 

Owen, G.

 

 

 

UK

710

Paconius

 

 

 

 

711

Pad, P. van 't

 

 

 

 

712

Page, H.J.

 

 

 

UK

713

Palen, J. van der

1896

H

899

 

714

Palings, M.C.

1895

E

726

overleden 15-01-1945  B

715

Palings, B.

1929

E

727

 

716

Palings, E.C.

1930

E

 

 

717

Palm, Ch.

1914

E

714

 

718

Palm, J.M.

1904

A1

31

 

719

Palmer, F.

1915

B4

394

 

720

Panhuis, H.

1901

A2

84

 

721

Paseaud, M.Ph.A.

 

 

 

 

722

Passe, W.L.A.

1891

C3

521

overleden 03-05-1945  B

723

Passer, M.

 

 

 

 

724

Pattiwael van Westerloo, G.

1900

B2

281

 

725

Pech, von

 

 

 

 

726

Pecqueur, H.

1910

A1

14

 

727

Peeters, E.Ch.

1900

B1

208

 

728

Peltzer, E.

 

H

913

 

729

Penman, A.

1906

C4

565

UK

730

Pennings, T.

1883

H

871

 

731

Persoon, J.P.

1908

F

787

 

732

Peters, K.F.P.W.

1873

H

877

 

733

Pijnenburg, M.F.

1897

C1

402

overleden 30-03-1945  B

734

Pinhuis

 

 

 

 

735

Pinsel, B.F.A.

 

C2

465

 

736

Poel, P.A. van der

1908

A1

11

 

737

Pol, J. van der

1928

D

940

 

738

Polderman

 

 

 

 

739

Polman, E.J.

1892

H

888

 

740

Poortman, J.J.

1924

B1

238

 

741

Poortman, H.J.

1931

B1

 

 

742

Post, H.W.H.

1905

C1

439

 

743

Postma, E.

1909

F

788

 

744

Postumus, A.A.

1910

F

789

 

745

Potvliege, E.C.

1878

B3

337

 

746

Poutsma, I.S.Th.

1904

A1

25

 

747

Praag, A.F. van

 

 

 

 

748

Praag, D. van

1894

F

790

 

749

Praag, F.H. van

1928

F

791

 

750

Praij, P.A.

1891

C1

418

 

751

Pressler, W.

1889

B2

282

 

752

Pressler, E.

1925

B2

283

 

753

Priegelaar, Ch.A.

1907

B3

327

overleden 15-04-1945  B

754

Priester, P.B.

 

D

657

 

755

Prins, P.

1899

A4

181

 

756

Pronk, D.

1905

C3

532

 

757

Pronk, A.L.

1931

C3

533

 

758

Pruijs, S.H.

1910

A1

27

 

759

Purvis, H.

1923

B3

326

 

760

Putto, N.J.G.

1903

A2

54

 

761

Raadsen, W.A.

1912

B3

328

 

762

Raalten, C.H. van     *)

1904

 

 

overleden 09-12-1943  FC

763

Rademaker, W.F.

1901

B4

397

 

764

Rademaker, C.A.L.

 

 

 

 

765

Raedt v. Oldenbarnevelt, E.A.

1903

E

737

overleden 13-04-1945  B

766

Rateland, A.C.

1895

C1

405

 

767

Ramaer, J.N.

1892

G

840

overleden 17-10-1944  B

768

Rappa, H.S.C.

1901

C4

578

UK

769

Rata, F.L.

1866

G

824

overleden 17-10-1944  B

770

Reedel, K.

1884?

 

 

overleden 21-02-1943  P

771

Reedel, K.A.

1918

B4

372

 

772

Reginus

 

 

 

 

773

Regt, J.J.K. de

1890

A4

160

 

774

Regt, J.J. de

1928

A4

195

 

775

Regt, K.F. de

1929

A4

194

 

776

Reijgersberg, H.A.M.

1902

A4

171

 

777

Reijnst, A.

1923

B1

235

 

778

Reijnts, O.H.

 

D

658

 

779

Reisner, W.F.

1865

H

939

overleden 18-11-1944  B

780

Remst, N.L.K.

1901

B2

284

 

781

Remst, D.

1926

B2

285

 

782

Remst, J.

1927

B2

286

 

783

Reumpol Hamer, J.K.H.

1909

B1

234

 

784

Reumpol Hamer, G.L.

1906

E

721

 

785

Reumpol Hamer, K.H.

1881

H

875

 

786

Reuvekamp

 

 

 

 

787

Reuver, de

 

 

 

 

788

Rijk, de

 

 

 

 

789

Rijke, J.F.

1912

B1

247

 

790

Rijke, H.

 

 

 

 

791

Rijkee, H.A.

1898

F

794

 

792

Rijken

 

 

 

 

793

Rijshouwer, J.H.

1898

B4

374

 

794

Rijshouwer, N.

1929

B4

375

 

795

Rijshouwer, F.

1929

B4

376

 

796

Riviere, C.H.

1894

C4

581

 

797

Robertson, D.S.

1902

C4

585

UK

798

Robinson, J.A.C.

1905

C4

583

UK

799

Robinson, D.C.

 

D

659

 

800

Roevendie

 

 

 

 

801

Rol, W.

1891

B1

249

 

802

Rooij, J.H. van

1902

 

 

 

803

Roos, M.J.

1900

A4

168

 

804

Rooy, J.W.C. de

1909

B1

218

 

805

Roset, G.A.M.

1889

E

744

 

806

Roset, B.

1926

E

745

 

807

Roset, D.

1927

E

746

 

808

Roskot Schepens, H.A.

1893

F

793

 

809

Roskott, S.

 

 

 

 

810

Ross, G.F.

1914

B4

373

 

811

Rottij, F.A.

1908

C3

541

 

812

Rouelle, J.J.M.

1881

A4

161

België

813

Ruiter, G.J. de

1898

A2

65

 

814

Rumemper, A.

1922

F

792

 

815

Ruseler, F.W.

1898

C1

440

 

816

Saag, A.D. van d.

1896

H

864

 

817

Saar, J.J. du

1908

C1

441

 

818

Sahupala, H.

 

D

663

 

819

Sallenbach, A.

1892

B3

330

 

820

Samuel, C.R.

1882

`C4

569

UK, overleden 15-12-1944  B

821

Sande, F.M. van der

1898

C1

406

 

822

Santvoort, H.J. van

1891

D

906

 

823

Saulus, W.D.

1889

H

857

 

824

Schaaf, S. van der

1910

C1

442

 

825

Schaap, W.J.

1912

A3

144

 

826

Schaap, W.A.

1867

G

847

overleden 16-11-1943  P

827

Schaapsmeerder, J.

1875

H

878

 

828

Schalling, H.

 

D

688

 

829

Schalling, E.

 

D

689

 

830

Scharldorp, E.A.

1907

G

839

 

831

Scheepmaker, L.A.

1905

C3

527

 

832

Scheers, H.

1888

F

795

overleden 11-04-1945  B

833

Scheffer, A.

 

H

944

 

834

Schenkel, J.

1900

A4

162

 

835

Schenkel, R.H.

1927

A4

163

 

836

Schenkel, F.R.

1930

A4

164

 

837

Schenkel, J.A.

1932

A2

165

 

838

Schippers, C.

1897

A1

29

 

839

Schleenstein, W.

 

 

 

 

840

Schlüter, A.H.

1918

B4

377

 

841

Schmand, H.

1887

B3

329

 

842

Schmidt, H.M.

1896

B4

398

 

843

Schoenmakers, A.

1908

C1

412

 

844

Scholte, G.

1877

C2

491

overleden 24-04-1945  B

845

Scholtens, W.

1888

G

838

overleden 11-09-1945  B

846

Schonenberg Kegel, E.Ch.

 

D

662

 

847

Schoof, D.J.

1901

D

660

 

848

Schoustra, P.

1900

C1

443

 

849

Schouterden, M.O.

1903

A4

189

 

850

Schrieder, L.H.A.

1909

A4

197

 

851

Schröder, J.C.

1909

H

865

 

852

Schrooyesteyn, E.M.J.

1925

 

 

overleden 21-05-1945  B

853

Schuitemaker, J.D.

1908

F

796

 

854

Schuitemaker, D.C.

1931

F

797

 

855

Schuitemaker, M.G.

 

 

 

 

856

Schuitmaker, K.P.

1890

A2

69

 

857

Schultz, F.

1927

E

712

 

858

Schumacher, O.

1893

C3

515

overleden 03-12-1944  B

859

Schumacher, C.

1930

C3

 

 

860

Scot-Ram, H

1899

C4

580

UK

861

Seegaart, C.N.

1914

E

718

 

862

Selway, R.H.

1920

C1

417

 

863

Serière du Bizournet, A.L.P. de

 

D

664

 

864

Serpgens, F.H.

 

D

681

 

865

Severinus

 

 

 

 

866

Seylhouwer

 

 

 

 

867

Sickler, R.

1912

B2

287

 

868

Siermans, A.H.

1915

C1

414

 

869

Sijbers, J.H.

 

D

669

 

870

Silvanus

 

 

 

 

871

Silverius, F.

 

 

 

 

872

Simon, J.A.

1920

D

666

overleden 23-03-1944  B

873

Simon, J.W.

 

D

665

 

874

Simon, L.C.

 

D

667

 

875

Simonis, R.

1928

B2

 

 

876

Simons, G.H.

1888

C1

411

 

877

Singelenberg, J.H.

1915

B1

231

 

878

Sleebos, E.L.

1910

F

798

 

879

Slikker, A.

1901

A3

135

 

880

Slikkerveer, P.

1893

G

854

 

881

Sloot, E.H. van d.

1917

C3

520

 

882

Smit, A.

1903

B4

395

 

883

Smit, W. de

1924

H

929

 

884

Smit, H.J.

1926

F

799

 

885

Smith, L.

1904

C3

525

 

886

Smits, J.

1889

E