POW-nummers op Java

 

                                                                                                                                                                                2-1-2011

 

English

 

Op 1 maart 1944 kwamen de interneringskampen onder militair bestuur. Hierna wer­den de burgergeďnterneerden net zo geregistreerd als de krijgsgevangenen, d.w.z. als POW (Prisoners Of War).

Op Java betekende dit dat hun gegevens werden bijgehouden op een registratiekaart en dat zij een zogenaamd POW-nummer of registratienummer kregen. Hiertoe werd Java verdeeld in drie districten, zogenaamde bunsho’s. In ieder district kreeg ieder kamp een nummer: in district I van 1 t/m 9, in II van 1 t/m 6, in III van 1 t/m 13 (deze nummers zijn op de website-pagina’s van de betreffende kampen vermeld). Binnen ieder district werd een afzonderlijke nummering van de geďnterneerden bijgehouden. Verhuisde iemand naar een ander district, dan kreeg men een nieuw POW-nummer in dit district, aansluitend aan de reeds eerder uitgegeven num­mers.

 

Individuele POW-nummers zijn terug te vinden op

(1) de Japanse registratiekaarten, die o.a. worden be­waard bij het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag (afdeling Oorlogsnazorg),

(2) de briefkaarten, die door het Internationale Rode Kruis werden verstuurd; bij de naam van de geadresseerde werd het teken voor Java (een soort T met drie poten), het bunsho- en het POW-nummer genoteerd (zie o.a. Kampatlas, Deel II, pg 14),

(3) sommige naamlijsten van de kampen, bijvoor­beeld op de eindlijst van Tjideng (augus­­tus 1945), de gecombineerde eindlijst van de drie Tjimahi-mannenkampen (augustus 1945), de lijst van Ambarawa 6 en die van Banjoebiroe 10,

(4) op particuliere eigendommen (kampnummer-plaatje, dagboekje enz).

 

Uit een individueel POW-nummer kan nu worden afgeleid in welk kamp de betrokkene zat, maar ook uit welk kamp hij kwam, toen hij/zij dat nummer kreeg toegewezen. Als voor­beeld: iemand vindt haar naam en POW-nummer op de eindlijst van Tjideng, name­lijk 12500. Uit het overzicht van Bunsho I blijkt, dat zij dit nummer kreeg in het kamp ADEK, toen zij op 25.11.1944 daar aankwam uit het kamp Tjihapit in Bandoeng. Uit de transporttabel van ADEK is af te lezen, dat zij vermoedelijk op 17-3-1945 van ADEK naar Tjideng is overgebracht.

 

De systematiek van de POW-nummers is uitgezocht door Wiert Krijgsveld. De resul­taten van zijn onderzoek zijn uitvoerig beschreven in de Geüillustreerde Atlas van de Japanse Kampen, Deel II, pg 15-18. De over­zichten van de afzonderlijke bunsho’s kun­nen hieronder worden ingelezen.

 

Bunsho I

Batavia-Buitenzorg

Overzicht

Bunsho II

Bandoeng-Tjimahi

Overzicht

Bunsho III

Semarang t/m Solo

Overzicht

 

                                             Index