Ngawi                   Fort Van den Bosch           Oost-Java

 

                                                                                                                                                                        7-6-2012

Andere benaming

Fort Ngawi, Benteng

English

Ligging

Ngawi lag ongeveer 20 km ten noord-westen van Madioen. Het Fort Generaal van den Bosch lag aan de samen­vloeiing van de Madioen- en de Solo-rivier, ten noord-oosten van Ngawi.

 

N.B. In dit fort werden in 1940 alle NSB-ers en Duitsers van Oost-Java gevangen gezet.

 

Kampcommandant

Ibayashi

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel, heiho’s

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

xx.10.42

Peka: Gevangenis

 

280

 

ma (1)

xx.02.43

Semarang

 

185

 

ma (1)

27.02.43

Soer: Boeboetan

 

385

 

ma (1)

xx.03.43

Oost-Java

 

100

 

ma (2)

xx.05.43

Madioen

 

80

 

ma

xx.08.43

Band: Soekamiskin

 

100

 

ma

03.09.43

Peka: MULO

 

120

 

ma (1)

xx.09.43

Sarangan

 

15

 

ma

15.09.43

Madioen

 

13

 

ma

xx.09.43

 

Band: Soekamiskin

150

 

ma (1)

xx.09.43

Solo: Ziekenzorg

 

50

 

ma

xx.10.43

Poer: Broederschool

 

200

 

ma

xx.01.44

 

 

 

1580

ma

10.02.44 (3)

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

1580

0

ma

 

JONGENSKAMP

 

 

 

 

25.01.45 (4)

Omgeving

 

500

 

jo (5)

11.04.45

Sem: Djoernatan

 

172

 

jo

11.04.45

Mag: Gevangenis

 

64

 

jo

30.08.45

 

Vrijgelaten

436

0 (6)

jo

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Band=Bandoeng, Mag=Magelang, Peka=Pekalongan, Poer=Poerwokerto, Sem=Semarang, Soer=Soerabaja,

Solo=Soerakarta, Tjim=Tjimahi

(1) ambtenaren, geestelijken

(2) Engelsen

(3) van 10.02.44 tot en met 12.02.44

(4) vanaf deze datum tot in april 1945

(5) Indo-Europese jongens (en enige mannen), die weigerden loyaal te zijn met de Japanners

(6) totaal tenminste 300 sterfgevallen

 

Literatuur (Mannenkamp)

Alberts, A. - Een kolonie is ook maar een mens, 1989, pg 88-95

Alberts, A. – In en uit het paradijs getild, 1992, pg 147-148 (10 maanden, dan naar Soekamiskin)

Becht, C.J.G. – Verslag, NA, AS 4952, pg 523 e.v.

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 91

Br Nicasius - Brief aan Moederhuis, 21.09.45, Archief Broeders van Liefde

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 67

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 162; deel II, 2002, pg 139

Hachgenei, H. - Saragan, Moesson 28, nr 9 (01.12.83), pg 12 (Duitsers)

NEFIS-rapport (Agnes van Poppel), 24.08.46, NIOD, IC 016408 (maart 1944)

Ruyter de Wildt, A.F.R. - Dagboek, NIOD, IC dagboek 49

 

Literatuur (Jongenskamp)

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 167

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 162

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 861

Keuchenius, Frans - Herwonnen jaren, 2002, pg 96-108 (1.45-8.45); Engelse uitgave: Regained years

Keuchenius, Frans – Reünieboek 2004, Kawatberichten 21/4, pg 15-17

Keuchenius, Frans – Reünieboek, 2003

Keuchenius, Frans – Moesson 48/9, pg 46  (maart 2004)

 

Foto’s/Tekeningen:

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 167 (foto buitengevel)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 103

Diessen, J.R. van, R.P.G.A.Voskuil - Boven Indië, 1993, pg 110 (luchtfoto)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 149 (o.a. luchtfoto); deel II, 2002, pg 139

Keuchenius, Frans – Reünieboek 08.09.2004

 

Naamlijsten

Keuchenius, Frans – Reünieboek (Ngawi 1.45-8.45) 08.09.2004 (lijst van reünisten 2005)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 167

Keuchenius, Frans – Reünieboek, 2003

Ruyter de Wildt, A.F.R. - Dagboek, NIOD, IC dagboek 49

 

 

Plattegrond

 

Index          Kampen op Java